Pravilnik

MEĐUNARODNI FESTIVAL PROFESIONALNIH POZORIŠTA ZA DECU I MLADE
NOVOSADSKE POZORIŠNE IGRE - NOVI SAD THEATRE FESTIVAL
OSNOVNE ODREDBE
 
Član 1.
Pozorište mladih, Novi Sad  organizuje stalni međunarodni festival profesionalnih pozorišta i pozorišnih trupa „Novosadske pozorišne igre“ - "Novi Sad Theatre Festival" (u daljem tekstu: Festival).
Na Festivalu učestvuju profesionalna pozorišta i pozorišne trupe i grupe iz celog sveta.
 
Član 2.
Festival se održava u Novom Sadu i ima takmičarski karakter.
Festival ima za cilj promovisanje pozorišta za decu i mlade, jačanje međunarodne kulturne razmene, promovisanje pozorišne umetnosti i stvaralaca, razmenu ideja i pozorišnih praksi i posvećen je razvoju savremenog pozorišta za decu i mlade.
 
Član 3.
Festival se organizuje svake godine, uz saglasnost Osnivača - Pozorišta mladih, Novi Sad koji obezbeđuje finansijska sredstva za organizaciju Festivala.
 
Član 4.
Festival se odvija po odredbama ovog Pravilnika.
Ovim Pravilnikom se regulišu elementi koji se tiču organizacije, programa i takmičarskih kategorija Festivala.
Rad žirija Festivala se reguliše posebnim pravilnikom o radu žirija Festivala.
 
Član 5.
Festival je ustanovljen kao međunarodna selekcija najboljih predstava za decu i mlade.
Na Festivalu su zastupljeni svi vidovi pozorišnog stvaralaštva za decu i mlade.
 
Član 6.
Festival se organizuje i održava svake godine u prvoj polovini meseca maja, pod pokroviteljstvom Grada Novog Sada, sponzora i donatora Festivala.
 
DIREKTOR FESTIVALA
Član 7.
Direktor Festivala je direktor Pozorišta mladih, Novi Sad, po funkciji.
Direktor Festivala donosi Pravilnik o radu stručnog žirija Festivala i predlaže članove stručnog žirija.
 
SELEKTOR FESTIVALA
Član 8.
Selektor Festivala je direktor Pozorišta mladih, Novi Sad, po funkciji.
U slučaju da direktor Pozorišta mladih, Novi Sad nije po profesiji dramski umetnik (reditelj, glumac, dramski pisac i sl.), selektora Festivala bira Upravni odbor Pozorišta mladih, Novi Sad, na predlog Umetničkog saveta festivala.
Za selektora mogu biti predlagani samo istaknuti pozorišni stvaraoci i teatrolozi iz zemlje i inostranstva.
Selektor bira predstave koje će učestvovati u takmičarskom delu i pratećem delu programa Festivala.
Selektor objavljuje selekciju najkasnije 15. marta.
Izvenredno, po odobrenju umetničkog saveta, selekcija se može menjati nakon objavljivanja.
 
UMETNIČKI SAVET
Član 9.
Za organizovanje, održavanje i popularizaciju Festivala obrazuje se Umetnički savet.
Umetnički savet broji najmanje tri, a najviše pet članova i čine ga istaknuti pozorišni stvaraoci i teatrolozi iz zemlje i inostranstva.
Članove Umetničkog saveta Festivala imenuje Upravni odbor Pozorišta mladih, Novi Sad na predlog direktora Pozorišta mladih, Novi Sad.
Umetnički savet Festivala bira predsedavajućeg Umetničkog saveta Festivala.
Mandat članova Umetničkog saveta Festivala traje četiri godine, sa mogućnošću reizbora.
Umetnički savet odobrava selekciju Festivala.
Umetnički savet bira članove žirija na predlog direktora Festivala.
 
ŽIRI
Član 10.
Žiri Festivala broji tri člana i čine ga istaknuti pozorišni stvaraoci i teatrolozi iz zemlje i inostranstva.
Žiri je u obavezi da odlukom dodeli predviđene nagrade.
Pravilnikom o radu stručnog žirija Festivala detaljno su obuhvaćeni svi vidovi i pravili rada stručnog žirija Festivala, u skladu sa osnovnim principima samog Festivala.
Članovi stručnog žirija Festivala dobijaju naknadu za svoj rad regulisanu ugovorom.
Članovi stručnog žirija se biraju za svaku godinu posebno.
 
 NAGRADE
Član 11.
Nagrade koje se dodeljuju:
1. Grand prix  za najbolju predstavu u celini - jedna nagrada
2. Nagrada za najbolju režiju - jedna nagrada
3. Nagrada za glumačku bravuru - jedna nagrada
4. Nagrada za majstorstvo animacije - jedna nagrada
5. Specijalne nagrade (za originalnu scensku muziku, scenski pokret, kolektivnu igru, originalni tekst, scenografiju, kostimografiju, dizajn lutaka  i slično)
Žiri dodeljuje tri specijalne nagrade.
 
Član 12.
Grand prix  podrazumeva diplomu i statuetu.
Nagrada podrazumeva diplomu i novčani iznos u skladu sa Finansijskim planom i mogućnostima Festivala.
Specijalna nagrada podrazumeva diplomu i novčani iznos u skladu sa Finansijskim planom i mogućnostima Festivala